Activiteiten:


Home

"Laatste" nieuws

Vrijdagmiddagcafé

Vaste activiteiten

Multiculturele Activiteiten
Informatief:

Archief Exposities ( )

Archief Activiteiten

Villa Foto's

Villa Video's

GLBTQ video's

GeschiedenisOverig:

Links

Oud sponsors

ZoekenWebsites:

Global Village Festival

COC Nijmegen

DITO online

Gay Gelderland

Roze Meifeesten

Roze Woensdag

Villa Lila is lid van Creatief Produktieplatform Smeerolie
Webmaster:
Gerard van VoskuilenTori matti’s: een T-team in Villa Lila

Van kleur verschieten

Ook Nijmegen verschiet van kleur. Inmiddels bestaat ruim 13 % van de Nijmeegse bevolking uit zogeheten niet-westerse allochtonen. In 2006 ging het om 19.850 inwoners, waarvan 5100 van Turkse en 3300 van Marokkaanse afkomst. Tussen 1996 en 2006 nam de omvang van deze bevolkingsgroep toe met bijna 50 %. Van deze groepen bestaat ruim 10% uit jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Voor de periode tot 2020 wordt verwacht dat het aantal Turken met 40% en het aantal Marokkanen met ruim 60% zal toenemen. In 2020 zal meer dan 50% van die bevolkingsgroepen bestaan uit 2e generatie jongeren. In Turkse en vooral ook Marokkaanse kringen wordt behoorlijk negatief gedacht over homoseksualiteit. Dat geldt overigens voor vrijwel alle niet-westerse allochtonen. En niet alleen van groepen met een islamitische geloofsovertuiging. We vinden al langer dat het “Tijd voor een goed gesprek” is.

Daarom organiseert Villa Lila al enkele jaren multiculturele activiteiten waarbij het thema homoseksualiteit niet uit de weg wordt gegaan. Met deze activiteiten willen we bijdragen aan meer begrip voor de multiculturele samenleving bij onze eigen (witte holebi) achterban en we willen in contact willen komen met medelanders.

Niet alleen de negatieve beeldvorming over westerse homoseksualiteit maar ook de cultuurspecifieke vormgeving van homoseksuele gevoelens in de Marokkaanse en Turkse gemeenschap maken dat er weinig personen (he’s, ho’s en bi’s) van Marokkaanse of Turkse (of beter niet-westerse) afkomst hun weg vinden naar Villa Lila. Maar ze zijn er wel en het worden er meer. Niet alleen tijdens de multiculturele weken verschiet ook Villa Lila van kleur.

Voor geklets zijn twee stemmen en twee oren nodig.
Voor een gesprek ook hersens
.

Met de multiculturele weken bereiken we steeds vaker bezoekers met een allochtone achtergrond. Maar alleen de aanwezigheid is geen garantie voor een dialoog over homoseksualiteit. En een andere ervaring is dat we niet alleen tijdens het Global Village Festival aandacht voor multiculturaliteit moet hebben.

Inmiddels weten we dan ook tijdens de rest van het jaar activiteiten te organiseren die vooral jongeren aanspreken en die een gemengd publiek trekken (jamsessie, hiphop activiteiten). Bij gemengd denken we dan vooral aan he/ho en autoch- en allochtoon. Dat is een prima ontwikkeling.

In het kader van het project Respect2Love van het Landelijk COC en Artikel1 zijn voor een aantal van deze activiteiten maatregelen bedacht die het bezoek van allochtone jongeren verder moet vergroten: “Villa danst” en “Villa muziek”. Dankzij een financiële bijdrage van dat project kunnen we eens uitpakken. Bij “Villa danst” gaan we iedereen verrassen met een optreden van een heel bijzondere mc/rapster van Marokkaanse afkomst. En bij “Villa jamt” kunnen we muzikanten met andere -niet westerse- muziekstijlen uitnodigen.

Bij die activiteiten zal jfoldermateriaal, fact-sheets over homoseksualiteit in verschillende niet-westerse culturen- van het project Respect2Love, beschikbaar zijn en zal een voor dat project ontwikkelde film “Colour me bad” (in een aparte zaal) vertoond worden. Maar de aanwezigheid in een homohuis, de beschikbaarheid van foldermateriaal of de mogelijkheid een film te bekijken is nog geen garantie dat er ook een dialoog ontstaat.

Daarom is ook nog een nieuwe werkvorm bedacht die overigens deels ontleend is aan het rapport “Stel je voor het is je eigen zus, of broer”. Daarin wordt het gebruik van zogeheten “ambassadeurs” aangeraden ten einde met allochtone jongeren in gesprek te komen over homoseksualiteit. De “ambassadeurs” uit dat rapport zijn zelf hetero, jongere, jongeman, allochtoon maar horen tot de (kleine) groep met een positief beeld van homoseksualiteit. Zij hebben “de hersens” die nodig zijn om de dialoog aan te gaan.

Tori Matti’s

Zij zijn degenen die met andere allochtonen, niet alleen jongeren, in gesprek gaan. Wel over homoseksualiteit maar op een andere manier..

In de Villa gaan we nu een groep “ambassadeurs” vormen. In de Villa is dat het T-team: onze Tori Matti’s. Tori en matti zijn twee van oorsprong uit het Sranan afkomstige woorden die in de hedendaagse straattaal zijn opgenomen. Matti betekent zoveel als vriend (“maatje”) en Tori is een verhaal (story). Zoals in “Heb je nog een tori? ”: “heb je iets te vertellen”. Tori Matti’s zijn maten die wat te vertellen hebben.

Het gaat hier om allochtone jongeren (overigens ook meisjes en niet alleen islamitische jongeren) die tijdens zulke activiteiten (waar homoseksualiteit niet nadrukkelijk geagendeerd staat) gesprekken aanknopen met anderen (jongens met jongens/mannen en meisjes met meisjes/vrouwen). “Hoe vind je het om in Villa Lila te komen?”, “Wat vind je ervan om bij onze jam ook de Saz te horen?”, “Had je al eens van Bad Bry gehoord?”…

De Tori matti’s zullen getraind worden –door een trainer interculturele communicatie- in de omgang met culturele verschillen in opvattingen over en verschijningsvormen van homoseksualiteit. Blijken aangesproken jongeren een homoseksuele achtergrond te hebben dan zullen eventueel vervolgafspraken worden gemaakt.

In dat geval is het na de verwelkoming in de Villa aan het COC en jongerenorganisatie Dito! om eventuele vervolgopvang, introductie of hulpverlening te verzorgen.

Vervolg. Stel het werkt.., dan krijgen we het druk.

De bij de eerste interventies opgedane ervaringen kunnen tot bijstelling van de werkwijze leiden.

Naar aanleiding van het project Respect2Love hebben we ook een aantal studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen aangezocht een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van Villa Lila om toegankelijker te worden voor bezoekers met een islamitische achtergrond. Dit onderzoek leidt binnenkort tot een beleidsadvies. Ook dat betrekken we natuurlijk bij de evaluatie van de Tori Matti’s.

Mocht de evaluatie positief verlopen dan kan het team ook bij andere activiteiten worden ingezet: multiculturele weken, KKC, Flavour, Roze meifeesten, e.d. We streven ernaar weer een “good practice” te ontwikklen die elders in het land bruikbaar is.

Zowel voor deelname aan de training als voor de door hen uitgevoerde interventie krijgen de Tori matti’s een bescheiden vergoeding (vrijkaartje, consumptiebonnen en cadeaubon).Streven is om het T-team operationeel te hebben voor de jamsessie van 7 maart 2008.

Helm de Laat
december 2007

Literatuur:
“Stel je voor het is je eigen zus, of broer.” Rapprtage Quick Scan Homoseksualiteit bespreekbaar maken in etnische kring. Oebele Kooistra en Eline Dekker, Amsterdam, juni 2006.

Integratiemonitor 2006, Ontwikkelingen en analyses op integratiegebied. Nijmegen, februari 2007.

“Eindrapportage Masterplan ‘Homoseksualiteit bespreekbaar maken in etnische kring’” . Utrecht, mei 2006.

Verslag Pressure Cook Homonota. Nijmegen, januari 2007.

Villa Lila en Respect2Love. Nijmegen, november 2007.


Terug naar Multiculturele Acticiteiten

St. Beheer Homohuis Nijm.
(Villa Lila)

Burg. Hustinxstraat 234
6512 AC  NYMEGENStuur ons een mail