Activiteiten:


Home

"Laatste" nieuws

Vrijdagmiddagcafé

Vaste activiteiten

Multiculturele Activiteiten
Informatief:

Archief Exposities ( )

Archief Activiteiten

Villa Foto's

Villa Video's

GLBTQ video's

GeschiedenisOverig:

Links

Oud sponsors

ZoekenWebsites:

Global Village Festival

COC Nijmegen

DITO online

Gay Gelderland

Roze Meifeesten

Roze Woensdag

Villa Lila is lid van Creatief Produktieplatform Smeerolie
Webmaster:
Gerard van VoskuilenAanwending kapitaal SBHN en Raad van Advies
april 2011

Plannen ter besteding van het kapitaal dienen digitaal ingediend te worden via het e-mailadres stichtingbhn@gmail.com

Het kapitaal dat is vrijgekomen uit de verkoop van Villa Lila zal tenminste de komende 3 jaar worden gereserveerd ter financiering van huisvesting en infrastructurele voorzieningen ten dienste van de Nijmeegse hlbt-beweging e.o. en haar activiteiten (1). Doelstelling van de activiteiten en zodoende faciliteiten is de bevordering van de emancipatie van hlbt’s in brede zin en SBHN committeert zich in elke aanwending van het kapitaal volledig aan deze doelstelling. De doelstelling is vertaald naar onderstaande criteria.

Criteria beoordeling plan
In minimaal bovengenoemde periode kan het kapitaal aangewend worden om huisvesting en infrastructurele voorzieningen te financieren als:

 • een plan aan de wensen en behoeften van de hlbt-organisaties en gemeenschap tegemoet komt, waarbij de positie van kwetsbare groepen expliciet is afgewogen;
 • er binnen de hlbt-beweging een aantoonbaar breed draagvlak voor het nieuwe plan bestaat;
 • het plan waarvoor de aanwending wordt gebruikt rekening houdt met de veranderende aard van de beweging en de maatschappij, en daardoor – voor zover te voorzien – past bij de toekomst van de hlbt-beweging en maatschappij;
 • de begroting onderliggend aan het plan reëel en sluitend is voor zowel de korte termijn (1 jaar) als de middellange termijn (minimaal 5 jaar); en
 • de formele en organisatorische verhoudingen in de nieuwe situatie helder en toekomstbestendig zijn.

Alle bij het bestuur van SBHN ingediende plannen zullen worden voorgelegd aan de Raad van Advies van SBHN. Op basis van de bovengenoemde criteria vormen de leden van de Raad van Advies een visie op de ingediende plannen. Het bestuur van SBHN committeert zich eraan de visie, afwegingen en het advies van de Raad van Advies en haar leden zwaarwegend mee te nemen in haar besluit tot het al dan niet financieren van het plan. Financiering kan in de vorm van een lening of schenking geschieden, en ook is de overdracht van de stichting na aanwending van het kapitaal een optie. Deze keuze is afhankelijk van welke vorm voor de beweging de meeste financiële voordelen en zekerheden oplevert. Afgewezen plannen kunnen in aangepaste vorm opnieuw ingediend worden.

Procedure beoordeling plan
Ter beoordeling van plannen wordt onderstaande procedure gevolgd, startend op het moment dat een plan tot financiering wordt ontvangen:
1. het bestuur stelt de indieners binnen 10 dagen, in uitzonderingssituaties binnen twee weken, op de hoogte van de vervolgstappen en stuurt het plan naar de Raad van Advies.
2. binnen vier weken nadat de Raad van Advies op de hoogte is gesteld van het ingediende plan belegt zij een overleg ter beoordeling van het plan (in principe zijn bestuursleden van SBHN, als toehoorders, hierbij aanwezig) en formuleert een schriftelijk advies aan het bestuur van SBHN.
3a. het advies van de Raad van Advies in overweging nemend en zich daartoe verhoudend, komt het bestuur van SBHN binnen acht weken na ontvangst van het plan tot een besluit over dat plan en stelt de indieners hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
3b. als de Raad van Advies niet binnen vier weken tot een advies is gekomen, komt het bestuur van SBHN desondanks binnen acht weken na ontvangst van het plan tot een besluit over dat plan en stelt de indieners hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

Samenstelling Raad van Advies
De Raad van Advies zal bestaan uit 7 leden, die elk zonder last of ruggespraak bijdragen aan de totstandkoming van het advies van de Raad van Advies. Deze leden zijn afkomstig uit verschillende hlbt-organisaties, -groeperingen en/of doelgroepen. Zij vertegenwoordigen in de Raad van Advies niet de belangen van genoemde organisaties of groepen, maar brengen hun kennis en perspectief vanuit deze achtergrond in met als doel een zorgvuldige oordeelsvorming waarbij het belang van de hlbt-beweging centraal staat. Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling op basis van de onderstaande aandachtsvelden en (clusters van) belangrijke organisaties:

 • COC Nijmegen
 • DITO!
 • Cultuur & podiumkunsten (bv Cantus Obliquus, Mindmix, Merano, verhalencafé, Stichting Gray)
 • Roze evenementen (bv roze woensdag, roze meifeesten, Stichting Gay Gelderland, …)
 • Roze ondernemers & horeca (bv Mets, Meermin, Chaps, M’n Nicht)
 • Documentatie & literatuur (bv LAN, Feeks & Feeks)
 • Overige organisaties (bv sportorganisaties, VSSM, Blue Room, (gewezen) stagiairs)

De leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een termijn van 2 jaar, waarna zij eenmaal opnieuw benoemd kunnen worden tot lid van de Raad van Advies. Het bestuur van SBHN benoemt de leden van de Raad van Advies in overleg met de Raad van Advies en de betreffende organisatie(s). De Raad van Advies kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris.

(1) Als in de genoemde drie jaren er geen aanwending heeft plaatsgevonden, dan zal geëvalueerd worden of de aanwendingsprocedure herzien moet worden of gecontinueerd wordt.

.
Terug naar homepage

St. Beheer Homohuis Nijm.
(Villa Lila)

Burg. Hustinxstraat 234
6512 AC  NYMEGENStuur ons een mail